Energideklaration frågor och svar

1. Varför energideklaration?
Energiförbrukningen ökar och ökar inom Europa. Över 50 procent av rå kraften importeras till EU området. För fem år sedan var det 45 procent av rå kraften som importerades. Den största ökningen av energiförbrukningen är i småhus, flerfamiljshus och kontor. Vi har fått ett EG/EU beslut 16 december år 2002 att alla medlemsländer skall införa energideklaration. Målsättningen med energideklarationen är att vi minskar energiförbrukningen med 20 procent.

2. Vad är EG? 
EG är ett handels- och samarbetsavtal mellan ett antal länder inom Europa. Inom EG ingår länder som inte är medlemmar i EU som exempelvis Norge.

3. Vilka byggnader berörs av energideklarationslagen?
Den svenska lagstiftningen är godkänd och gäller från den 1 oktober 2006. Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad skall se till att det finns en energideklaration för byggnaden. Den som äger en byggnad skall se till att det finns en energideklaration som inte är äldre än tio år.

4. Vad säger lagstiftningen om energideklaration för flerfamiljshus, byggnader som är större än 250 m2 samt ofta besöks av allmänheten och småhus?
Alla flerfamiljshus skall vara energideklarerade före den 31 december år 2008 (cirka 135 000 byggnader). Om ett flerfamiljshus inte är energideklarerat efter den 31 december 2008 har boverket rätt till att utdöma vite av byggnadens ägare. Småhus som skall säljas eller hyras ut från den 1 januari 2009 skall kunna visa upp en energideklaration I samband med försäljningen/uthyrningen. Den som hyr en lägenhet, eller köper en bostadsrätt efter den 31 december 2008 i ett flerfamiljshus som inte har en energideklaration, kan beställa en energideklaration för byggnaden som skall betalas av byggnadens ägare. Det samma gäller småhus från den 1 januari 2009. Småhus som byggs skall energideklareras inom 2 år från det att byggnaden togs i bruk. Om huset säljs eller hyrs ut innan två år ska energideklaration upprättas.

5. Kan samma energideklaration gälla flera byggnader?
En energideklaration gäller för endast en byggnad. Alltså skall varje byggnad energideklareras för sig!

6. Vem får skriva ut en energideklaration?
Det är den certifierade personen som kan elektroniskt hämta hem energideklarationsblanketten från Boverket, fylla i uppgifterna och skicka den till Boverket för registrering.

7. Oberoende expert?
En person som enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen är oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare och har särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader och har en person certifiering utfärdad av ett ackrediterat kontrollorgan.

8. Undantag från skyldigheten att energideklarera byggnader?
Det finns vissa undantag, men dessa undantag berör inte flerfamiljshus.

9. Vad innehåller en energideklaration?
I en energideklaration skall anges.

  1. En uppgift om byggnadens energiprestanda. Alltså skall man få fram byggnadens energiförbrukning för den yta som värms upp till minst + 10 grader.
  2. Om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden.
  3. Om radonmätning har utförts i byggnaden.
  4. Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö och om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda.
  5. Referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens energiprestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda med andra byggnaders.

10. När bör en energideklaration innehålla en energibesiktning?
En byggnad skall alltid besiktigas om inte följande skäl föreligger:

  1. byggnaden har samma utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats i samma byggnadskomplex,
  2. byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda, eller
  3. den som upprättar energideklarationen bedömer att kostnaden för besiktningen kommer att motsvara minst hälften av försäljningspriset för byggnaden.

11. Energideklarationsintyg.
När energideklarationen upprättas i boverkets database resulterar detta i att ett Energideklarationsintyg skapas I ett flerfamiljshus sättas dessa upp i varje trapphus på eller vid anslagstavlan. Det är ägaren till byggnaden som skall sätta upp intyget. I ett småhus skall intyget kunna visas upp på förfrågan av person som skall hyra eller köpa småhuset.

12. Vad är ett flerfamiljshus och vad är ett småhus?
Ett flerfamiljshus är en byggnad med tre eller fler bostäder. Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder. Observera att det är taxeringsbeteckningen som är avgörande om ett hus skall energideklareras och när det skall deklareras.