Kontrollansvar

Kontrollansvar enligt PBL

Om ett arbete kräver bygglov, bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att bland annat se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att bygglagstiftningens krav kan uppfyllas.

Före byggstart och byggsamråd ska byggherren underrätta byggnadsnämnden om vem som är kontrollansvarig. Denne måste vara certifierad som kontrollansvarig.

Som byggherre ska du utse en kontrollansvarig. Den kontrollansvariges uppgift är att se till att kvalitén på byggarbetet följer samhällets krav vad gäller stabilitet, säkerhet etc. Han är alltså ingen allmän kontrollant av felaktig utfört arbete. Det ska vara en person som är fristående från de andra i byggprocessen och som är certifierad av ett ackrediterat kontrollorgan.

Byggherren

Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena ska kontrolleras. Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla gällande tekniska egenskapskrav ska byggherren utse en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige  ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. Hans uppgift är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls.

Vill du veta mer?

Kontakta oss