Överlåtelsebesiktningar

HV Besiktningskonsult AB utför Överlåtesebesiktningar enligt SBR-modellen genom civilingenjör Johan Hall, som har en bred och mångårig erfarenhet inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad av småhus och fastigheter.

Vi utför överlåtelsebesiktningar i samband med husköp/försäljning av fastigheter.

Vid en besiktning gör vi en utförlig undersökning av fastigheten. Resultatet av den byggnadstekniska undersökningen redovisas sedan i ett besiktningsutlåtande.

Den information som förmedlas i besiktningsutlåtandet ger köparen ett större och säkrare underlag för att bedöma fastighetens verkliga skick.

Vi är medlemmar i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) och registrerad i SBR´s förteckning över godkända besiktningsförrättare med därtill hörande förpliktelser vilket inkluderar att vi har ansvarsförsäkring.

Våra besiktningar är godkända som underlag för tecknande av så kallade säljaransvarsförsäkringar i enlighet med ramavtal med såväl Mäklarsamfundet som Fastighetsmäklarförbundet.

Vad säger lagen?

Säljaren bör lämna uppgifter om kända fel och brister

Köparen har enligt svensk lagstiftning större ansvar genom sin undersökningsplikt. Undersökningsplikten kan vara svår att genomföra, speciellt om man inte vet vad det är man skall leta efter eller var man skall leta för att finna felen. Det är idag mycket vanligt att köparen anlitar en besiktningsman för att få hjälp att uppfylla sin undersökningsplikt. Besiktningsmannen skall vara erfaren och kunnig. Han skall hjälpa köparen att förstå hur huset är byggt och var eventuella fel och brister kan finnas eller uppstå.

Enligt branschorganisationen, SBR, är syftet med en överlåtelsebesiktning att fastställa husets skick vid besiktningstillfället. Vi är godkända att utföra besiktningar inför tecknande av s.k. säljarförsäkringar. Företaget har gällande ansvarsförsäkring för dessa typer av uppdrag.

19 § Jordabalken (säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt) Köparen av en fastighet har enligt Jordabalken 4:e kapitlet 19 § skyldighet att undersöka fastigheten för att finna sådana fel och brister, som kan upptäckas vid en noggrann besiktning. Säljaren har å sin sida skyldighet att lämna upplysningar om kända fel och brister.

Enligt Jordabalken

Enligt Jordabalken kan köparen få göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet om fastigheten avviker från vad som kan anses vara utfäst eller från vad köparen eljest med hänsyn till omständigheterna haft anledning att räkna med vid köpet.

Ersättning för skada skall dock endast utgå om avvikelsen avser egenskap som kan anses utfäst eller om säljaren förfarit svikligt. Säljaren svarar för bristfällighet som inte alls berörts vid köpet, om bristfälligheten är sådan att köparen enligt sakens natur inte haft anledning att räkna med den eller bort upptäcka den vid undersökningen.

En köpare kan inte i efterhand kräva ersättning för fel som borde framgått vid köparens undersökning av fastigheten. Köparen kan inte heller få ersättning för fel eller brister som han borde förväntat sig att finna i den aktuella fastigheten.

Om byggnaden är uppförd med metoder som vid byggnadstillfället var normala och accepterade, men som senare visat sig orsaka skador av en eller annan anledning, är det en typ av skador som köparen kan ha anledning att förvänta sig.