Skadebesiktningar

Skadeutredningar och undersökningar

Byggnadsskador kan bero på många olika faktorer och orsakerna kan vara många. Symptomen från skadorna kan var allt från sprickbildningar, missfärgningar, svikt till avvikande lukt. Skadeutredningens syfte är att fastställa orsaken och omfattningen av skadan. Resultatet från utredningen utmynnar oftast i en skaderapport och ett åtgärdsförslag.

Utredningen

Utredningen omfattar genomgång av tillgängliga handlingar och fakta gällande fastigheten. Fuktmätningar och eventuella provtagningar för laboratorieanalys utförs också. Proverna skickas till företag som är specialiserade för att utföra analyserna. Det finns en stor erfarenhet av olika byggnader, byggnadsteniker och riskkonstruktioner samlat i HV Besiktningskonsult AB

Samtliga faktorer skall vägas in och helheten skall beaktas för att kunna ställa rätt diagnos. Allt detta samlas i ett utförligt och pedagogiskt utlåtande.